Investor relations

Raport nr 12-2021 Nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia

25-03-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. Spółka nabyła w celu umorzenia następujące obligacje własne („Obligacje”) notowane na ASO BondSpot oraz na ASO GPW:

  1. 94.898 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) obligacji serii PK, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00370, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 lutego 2019 r.
    Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 94.898.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
    Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2020.1208 t.j. z dnia 2020.07.07) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: §20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top