Investor relations

Raport nr 7/2024 o przekazaniu do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

29-02-2024

Na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 26 lutego 2024 r. Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku, informuje o podpisaniu w dniu 26 lutego 2024 roku pomiędzy Granbero Holdings Limited z siedzibą w Limassol (Cypr) („Granbero”), która udzieliła poręczeń zabezpieczających obligacje emitowane przez Emitenta, Ghelamco Group NV z siedzibą w Ypres (Belgia) oraz Signal Alpha R1 Holdco S.à R.L. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga) („Signal”) umowy inwestycyjnej („Umowa Inwestycyjna”), na podstawie której w terminie do 29 lutego 2024 roku przewidziane jest dokonanie następujących czynności:

 1. zawarcie przez spółkę „Apollo Invest” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Apollo Invest”), należącą do grupy kapitałowej, do której należy Emitent z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. (dalej łącznie „Kredytodawcy”) aneksu do umowy kredytowej z dnia 2 sierpnia 2019 roku, dotyczącej finansowania projektu Warsaw Unit tj. budynku biurowego zlokalizowanego przy Rondzie Daszyńskiego 1 w Warszawie, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku („Umowa Kredytowa”), zgodnie z którym:
 1. Kredytodawcy wyrażą zgodę na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) 60 udziałów o wartości nominalnej 850 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 51.000 zł, stanowiących 100% udziałów w Apollo Invest („Udziały Apollo Invest”), przez Granbero do spółki Brussels & Regional NV z siedzibą w Ieper (Belgia), spółki zależnej od Granbero („Spółka Zależna”), w zamian za 1.914.849 nowo wyemitowanych udziałów klasy A w Spółce Zależnej oraz na objęcie przez Signal 1.031.073 nowo wyemitowanych udziałów klasy B w Spółce Zależnej w zamian za wkład pieniężny w wysokości 50.000.000,00 EUR;
 1. zmieniony zostanie termin spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycyjne – z dnia 30 września 2024 r. na, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej:
  1. drugą rocznicę Daty Skuteczności (Reorganizacji) jak zdefiniowano w Umowie Kredytowej, lub
  2. 31 marca 2026 roku;
 1. Apollo Invest zobowiąże się dokonać częściowej spłaty kredytu w kwocie 15.000.000,00 EUR w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej, ze środków otrzymanych przez grupę kapitałową Emitenta od Signal;
 1. podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki Zależnej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej z kwoty 250.000,00 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro) do kwoty 93.107.143,00 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sto siedem tysięcy sto czterdzieści trzy euro), tj. o kwotę 92.857.143,00 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy euro), poprzez utworzenie 1.914.849 (słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) nowych udziałów klasy A, które zostaną objęte przez Granbero w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów Apollo Invest;
 1. podjęcie przez zgromadzenie wspólników Spółki Zależnej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej z kwoty 93.107.143,00 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony sto siedem tysięcy sto czterdzieści trzy euro) do kwoty 143.107.143,00 EUR (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sto siedem tysięcy sto czterdzieści trzy euro), tj. o kwotę 50.000.000,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt milionów euro), poprzez utworzenie 1.031.073 (słownie: jeden milion trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy) nowych udziałów klasy B, które zostaną objęte przez Signal w zamian za wkład pieniężny w wysokości 50.000.000,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt milionów euro);
 1. zawarcie przez Granbero oraz Spółkę Zależną umowy przeniesienia przez Granbero Udziałów Apollo Invest na rzecz Spółki Zależnej.

W rezultacie powyższych czynności Granbero posiadać będzie 1.915.099 (słownie: jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) stanowiących 65 % udziałów w Spółce Zależnej, a Signal posiadać będzie 1.031.073 (słownie: jeden milion trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy) stanowiących 35% udziałów w Spółce Zależnej.”

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Top