Investor relations

Raport nr 6/2023 w związku z podjęciem decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ2

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ2

07-02-2023

W nawiązaniu do raportu nr 30-2022 opublikowanego w dniu 23 grudnia 2022 r., Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 lutego 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii PZ2, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 PLN (trzydziestu milionów złotych) („Obligacje”), emitowanych w ramach XI programu emisji obligacji, zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited, na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), w ramach stosownych wyjątków od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”).

W przypadku inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani (w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego), Obligacje będą mogły zostać zaoferowane wyłącznie posiadaczom innych obligacji na okaziciela wyemitowanych przez Emitenta, zgodnie z art. 3 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top