Investor relations

Raport nr 31/2023 w związku z korektą raportu bieżącego nr 30/2023

Raport nr 31 w związku z korektą raportu bieżącego nr 30/2023

Korekta do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 27 września 2023 r. dotyczącego podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ5

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 27 września 2023 r. dotyczącego podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ5.

Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem omyłki przy wskazaniu adresatów planowanej oferty obligacji serii PZ5. Oferta Obligacji skierowana zostanie nie tylko do inwestorów kwalifikowanych (w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego), ale także do mniej niż 150 indywidulanie wybranych osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani będących posiadaczami tego samego rodzaju papierów wartościowych Emitenta co oferowane obligacje serii PZ5, zgodnie z art. 3 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W pozostałym zakresie treść raportu 30/2023 pozostaje bez zmian.

Raport sporządzono na podstawie: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).

Prawidłowe brzmienie raportu:

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 września 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii PZ5, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 65.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) („Obligacje”), emitowanych w ramach XI programu emisji obligacji, zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited, na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”).

Oferta Obligacji skierowana zostanie do inwestorów kwalifikowanych (w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego) oraz do mniej niż 150 indywidulanie wybranych osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani będących posiadaczami tego samego rodzaju papierów wartościowych Emitenta, tj. zgodnie z art. 3 ust. 1b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top