Investor relations

Raport nr 21/2023 informacja o ustanowieniu XII programu emisji obligacji

02-06-2023

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia przez Emitenta XII programu emisji obligacji („Program”) zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze („Wspólnik”) (lub inny podmiot z grupy kapitałowej podmiotu dominującego Wspólnika, z siedzibą w kraju, w którym uznawany i wykonywany jest Europejski Nakaz Zapłaty, na rzecz którego zostaną skutecznie przeniesione aktywa Wspólnika), w ramach którego Emitent będzie mógł dokonywać w okresie ważności prospektu (tj. przez okres maksymalnie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu) wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 250.000.000 PLN w danym czasie.

Program zacznie obowiązywać po zatwierdzeniu stosownego prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz po udzieleniu przez Wspólnika stosownych zgód i poręczeń oraz zawarciu wymaganej dokumentacji związanej z Programem (w tym umowy programowej).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top