Investor relations

Raport nr 37/2023 w związku planowaną ofertą publiczną (prospektową) obligacji serii PPZ1 – korekta raportu bieżącego 36/2023

Informacja o planowanej ofercie publicznej (prospektoeją) obligacji serii PPZ1 – korekta raportu bieżącego 36/2023

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 36/2023 z dnia 20 października 2023 r. dotyczącego podjęcia decyzji w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej obligacji serii PPZ1.

Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem omyłki w podanej w raporcie: (i) maksymalnej łącznej liczbie obligacji serii PPZ1, które będą przedmiotem oferty publicznej w ramach XII Publicznego Programu Emisji Obligacji ustanowionego przez Emitenta (prawidłowa maksymalna łączna liczba obligacji serii PPZ1, które będą przedmiotem oferty to 750.000); oraz (ii) dacie zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego (prawidłowa data to 25 września 2023 r.).

W pozostałym zakresie treść raportu 36/2023 pozostaje bez zmian.

Raport sporządzono na podstawie: § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).

Prawidłowe brzmienie raportu:

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 października 2023 r. Emitent podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 750.000 obligacji serii PPZ1 o wartości nominalnej 100 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej do 75.000.000 PLN („Obligacje”), z datą wykupu przypadającą na dzień 23 października 2027 r., zabezpieczonych poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited, emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę XII Publicznego Programu Emisji Obligacji, objętego prospektem podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 września 2023 r. („Prospekt”), oraz suplementem nr 1 do Prospektu zatwierdzonym przez KNF w dniu 18 października 2023 r.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która będzie równa stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5%. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie różniła się w zależności od dnia złożenia zapisu. Okres przyjmowania zapisów rozpocznie się 23 października 2023 r. i będzie trwał do 6 listopada 2023 r. Warunki ostateczne Obligacji, wraz z listą POK-ów, w których przyjmowane będą zapisy, udostępnione zostaną w sposób, w jaki udostępniony został Prospekt (tj. na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.ghelamco.com/pl/investor-relations/poland/prospekt-emisyjny-2023/).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top