Investor relations

Raport nr 29/2023 w związku z przedterminowym wykupem obligacji serii PS, PT oraz PU1, PU2, PU3

Przedterminowy wykup obligacji serii PS, PT oraz PU1, PU2, PU3

26-09-2023

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 26 września 2023 r. Emitent, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii PS, PT oraz PU1, PU2, PU3 dokonał przedterminowego wykupu:

  1. 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii PS, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00503, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), które zostały wyemitowane przez Spółkę w dniu 25 września 2020 r.;
  2. 37.332 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) obligacji serii PT, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00511, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 37.332.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych), które zostały wyemitowane przez Spółkę w dniu 16 grudnia 2020 r.; oraz
  3. 116.326 (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) obligacji serii PU1, PU2, PU3, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00529, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 116.326.000 zł (słownie: sto szesnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych), które zostały wyemitowane przez Spółkę w dniach 10 marca 2021 r., 25 marca 2021 r. oraz 8 czerwca 2021 r.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top