Investor relations

Raport nr 27/2023 w związku z zatwierdzeniem prospektu

Zatwierdzenie prospektu Emitenta

25-09-2023

Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż powziął informację o zatwierdzeniu w dniu dzisiejszym przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu Emitenta ("Prospekt”), sporządzonego w związku ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 2.500.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 złotych każda („Obligacje”), zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze („Wspólnik”) (lub inny podmiot z grupy kapitałowej Emitenta na warunkach określonych w podstawowych warunkach emisji Obligacji zamieszczonych w Prospekcie) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do 2.500.000 Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., emitowanych w ramach XII Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250.000.000 złotych.

Prospekt zostanie opublikowany niezwłocznie w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Emitenta, w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Top