Investor relations

Raport nr 29-2022 Informacja o rozpoczęciu działań prowadzących do ustanowienia XI programu emisji obligacji

28-10-2022

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) informuje o podjęciu uchwał wyrażających zgodę na ustanowienie XI programu emisji obligacji („Program”), w ramach którego Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 150.000.000 EUR (sto pięćdziesiąt milionów euro) w danym czasie lub równowartości tej kwoty w innej walucie („Obligacje”). W związku z powyższym, Spółka prowadzi działania mające na celu przygotowanie Programu.

Spółka planuje, że Obligacje będą mogły być emitowane jako tzw. obligacje zielone, z których wpływy mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie lub refinansowanie przedsięwzięć korzystnych środowiskowo, spełniających kryteria określone Green Bond Framework Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top