Investor relations

Raport nr 28-2022 Wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii PM, PN, PS, PT, PPO, PPR, PPS, PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3 za III kwartał 2022 roku

28-10-2022

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PM - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PM, w dniu 25 lipca 2022 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (dalej: „Emitent”) dokonała w terminie wykupu pozostałych 27.951 sztuk obligacji serii PM, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 27.951.000 zł.

Wcześniej Emitent dokonał w dniu 16 marca 2022 r. nabycia 2.049 sztuk obligacji serii PM, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 2.049.000 zł w celu ich umorzenia (raport bieżący nr 13/2022).

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PN - emisja na łączną kwotę 24 756 000 zł, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PN, w dniu 5 sierpnia 2022 r. Emitent dokonał w terminie wykupu pozostałych 23.456 sztuk obligacji serii PN, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 23.456.000,00 zł.

Wcześniej Emitent dokonał w dniu 20 maja 2021 r. nabycia 1.300 sztuk obligacji serii PN, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.300.000 zł w celu ich umorzenia (raport bieżący nr 21/2021).

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PS - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PS, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PS na dzień 30.09.2022 roku, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku, Emitent wydatkował kwotę 2.467.500,00 zł, przeznaczoną na wypłatę odsetek od Obligacji Serii PS. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PS, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 2.467.500,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PS.

Na dzień 30.09.2022 roku Emitent dysponował kwotą 609.500,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 30.09.2022 roku, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PT.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku kwota 2.718.900,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PT w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2022 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami pochodzącymi z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPO - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPO na dzień 30.09.2022 roku, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 1.440.000,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) częściowy wykup Obligacji Serii PN. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2022 roku Emitent dysponował kwotą 475.575,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 30.09.2022 roku, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 1.608.000,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2022 roku Emitent dysponował kwotą 643.385,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 30.09.2022 roku, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 4.001.500,00 zł, przeznaczając ją na (i) częściowy wykup Obligacji Serii PN, (ii) wypłatę odsetek od Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2022 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP (obejmującej łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 205 000 000 zł, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP na dzień 30.09.2022 roku, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 44.187.000,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) wypłatę odsetek od Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2022 roku Emitent dysponował kwotą 269.999,99 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 30.09.2022 roku, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 8.497.704,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżące realizacje projektów, (ii) częściowy wykup Obligacji Serii PM. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku kwota 24.124.000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2022 roku Emitent dysponował kwotą 8.243,73 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PU1, PU2, PU3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 30.09.2022 roku, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 9.150.600,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżące realizacje projektów, (ii) wypłatę odsetek od Obligacji Serii PW1, (iii) częściowy wykup Obligacji Serii PM. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku kwota 659.700,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PW1 w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2022 roku Emitent dysponował kwotą 14.062,46 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW (PW2 i PW3)(posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 170 000 000 zł, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 na dzień 30.09.2022 roku, za okres od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku.

W okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 38.798.000,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżące realizacje projektów, (ii) częściowy wykup Obligacji Serii PM, (iii) częściowy wykup Obligacji Serii PN, (iv) wypłatę odsetek od Obligacji Serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2022 roku Emitent dysponował kwotą 2.025.930,60 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PM, PN, PS, PT, PP0, PPR, PPS, PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3 z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PM, PN, PS, PT, PP0, PPR, PPS, PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Raport 28-2022 Załącznik 1
Raport 28-2022 Załącznik 2
Top