Investor relations

Raport nr 22-2022 Wykup obligacji serii PM

25-07-2022

Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 lipca 2022 r. Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii PM, dokonał w terminie wykupu 27.951 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) sztuk obligacji serii PM (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00404), o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 27.951.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), wyemitowanych w dniu 25 lipca 2019 r.

Początkowa ilość wyemitowanych obligacji serii PM wynosiła 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), o czym Emitent informował w raportach nr 26/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., 27/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. oraz 30/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. Wcześniej Emitent dokonał nabycia 2.049 (słownie: dwa tysiące czterdzieści dziewięć) obligacji w celu ich umorzenia, w dniu 16 marca 2022 r., o czym informował w raporcie nr 13/2022.

Obligacje serii PM były wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top