Investor relations

Raport nr 17-2022 Wykup obligacji serii PL

28-03-2022

Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. ("Emitent") informuje, że w dniu 28 marca 2022 r. Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii PL, dokonał w terminie wykupu 5.669 (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) sztuk obligacji serii PL (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00396), o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 5.669.000 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysiący złotych), które zostały wyemitowane w dniu 28 marca 2019 r.

Początkowa ilość wyemitowanych obligacji serii PL wynosiła 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) o czym Emitent informował w raportach nr 9/2019 z dnia 5 marca 2019 r. oraz nr 14/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

Wcześniej Emitent dokonał nabycia tych obligacji w celu umorzenia w następujących datach i kwotach:

  1. 19.03.2021 – nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia o wartości nominalnej 9.763.000 zł (Raport bieżący nr 10/2021)
  2. 20.05.2021 – nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia o wartości nominalnej 500.000 zł (Raport bieżący nr 21/2021)
  3. 11.01.2022 – nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia o wartości nominalnej 34.068.000 zł (Raport bieżący nr 3/2022)

Obligacje serii PL były wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top