Investor relations

Raport nr 36-2021 Skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Gwaranta za I półrocze 2021 roku - polska wersja językowa

04-10-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości przetłumaczone na język polski skonsolidowane skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem audytora z przeglądu, jedynego wspólnika Emitenta, Gwaranta emisji, spółki Granbero Holdings Limited za I półrocze 2021 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Wersja angielska przedmiotowego sprawozdania była już przekazana raportem bieżącym nr 35/2021, w dniu 30 września 2021 r.

Załączniki: 1. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Granbero Holdings Limited za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2021 r. wraz z raportem z przeglądu audytora – tłumaczenie na język polski.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o. o.

Top