Investor relations

Raport nr 35-2021 Skonsolidowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Gwaranta za I półrocze 2021 roku

30-09-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowane skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem audytora z przeglądu, jedynego wspólnika Emitenta, Gwaranta emisji, spółki Granbero Holdings Limited za I półrocze 2021 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdanie przekazywane jest w języku angielskim.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że tłumaczenie na język polski skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Granbero Holdings Limited za I półrocze 2021 roku wraz z raportem z przeglądu audytora, zostanie przekazany niezwłocznie.

Załączniki:

1. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Granbero Holdings Limited za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2021 r. wraz z raportem z przeglądu audytora.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Granbero Holdings Ltd Half year results 30062021
Top