Investor relations

Raport nr 33-2021 Wcześniejszy wykup obligacji serii PPM i PPN

02-09-2021

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 1 września 2021 r. decyzji o wcześniejszym wykupie 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii PPM oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00321, oraz 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii PPN, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00388, wyemitowanych w dniu 29 marca 2019 r.

Wcześniejszy wykup oraz wypłata świadczeń na rzecz uprawnionych w związku z przedterminowym wykupem zostanie dokonana na zasadach określonych w podstawowych warunkach emisji wykupowanych obligacji.

Dniem Ustalenia Prawa do wypłaty świadczeń z tytułu wykupowanych obligacji będzie 22 września 2021 r.

Wcześniejszy wykup nastąpi 29 września 2021 r. (Dzień Wcześniejszego Wykupu).

Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu obligacji serii PPM i PPN na okres niezbędny do dokonania wcześniejszego wykupu obligacji.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o

Top