Investor relations

Raport nr 32-2021 z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PF, PG, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PR, PQ, PS, PT, PPM, PPN, PPO, PPR, PPS, PPP (PP1, PPP2, PPP3, PPP4), PU1, PU2 oraz PU3 za II kwartał 2021 roku

30-07-2021

1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PF, w dniu 28.06.2021 roku Emitent dokonał przedterminowego całościowego wykupu 77.200 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) sztuk Obligacji Serii PF (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00313), o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 77.200.000 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych), które zostały wyemitowane w dniu 28.12.2016 roku.

Wcześniej Emitent dokonał nabycia celem umorzenia:

i. łącznie 36.500 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset) sztuk Obligacji serii PF, o łącznej wartości nominalnej 36.500.000 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych), o czym informował w raporcie nr 21/2021;

ii. łącznie 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk Obligacji serii PF, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), o czym informował w raporcie nr 47/2019.

2. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PG na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 317.417,07 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PG, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 3.099.285,76 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PG za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent dysponował kwotą 95.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PG.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

3. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PI na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 366.393,60 zł, przeznaczając ją na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PI, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PI w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PI. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PI w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent dysponował kwotą 2.841.778,54 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PI.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

4. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PJ - emisja na łączną kwotę 9 080 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PJ, w dniu 15.06.2021 roku Emitent dokonał w terminie wykupu 9.080 (słownie: dziewięć tysięcy osiemdziesiąt) sztuk Obligacji Serii PJ (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00362), o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.080.000 zł (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), które zostały wyemitowane w dniu 15.06.2018 roku.

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PK - emisja na łączną kwotę 140 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PK na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 3.030.000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) przedterminowy całościowy wykup Obligacji Serii PF, który nastąpił w dniu 28.06.2021 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PK, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PK w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PK. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PK w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 826.652,10 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PK za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PK.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PL - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PL na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 254.996,84 zł, przeznaczając ją na zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PL, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PL w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PL. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PL w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 963.676,15 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PL za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PL.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PM - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PM na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PM.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PM, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PM w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PM. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PM w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PM.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PN - emisja na łączną kwotę 24 756 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PN na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 800.000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PN, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PN w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PN. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PN w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 552.553,92 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PN za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent dysponował kwotą 80.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PN.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PO - emisja na łączną kwotę 85 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PO na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 2.012.800,00 zł, przeznaczając ją na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PO, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PO została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.06.2021 roku.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PP - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PP na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 802.900,00 zł, przeznaczając ją na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PP, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PP została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.06.2021 roku.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent dysponował kwotą 11.200,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PR - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PR na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 710.400,00 zł, przeznaczając ją na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PR została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.06.2021 roku.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent dysponował kwotą 7.080,90 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PQ - emisja na łączną kwotę 14 889 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PQ na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 401.553,66 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PQ w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PQ. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PQ w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PQ została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.06.2021 roku.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent dysponował kwotą 35.852,25 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PQ.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PS - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PS na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 6.000.000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 1.323.500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PS za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 1.178.100,00 zł, przeznaczając ją na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PT została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.06.2021 roku.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent dysponował kwotą 24 103,56 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPM - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2018), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPM na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 1.700.000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPM w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPM. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPM w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPM.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPN - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2018), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPN na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPN.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPN w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPN. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPN w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPN.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPO - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPO na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 1.135.000,00 zł, przeznaczając ją na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

18. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPR.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent dysponował kwotą 125,57 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

19. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PPS.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent dysponował kwotą 6 583,25 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

20. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP (obejmującej łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 205 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 620.000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent dysponował kwotą 69.489,54 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

21. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 30.06.2021 roku, za okres od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku.

W okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 260.619.483,20 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji, (ii) wykup częściowy obligacji serii PK, który nastąpił w dniu 20.05.2021 roku, (iii) wykup częściowy obligacji serii PL, który nastąpił w dniu 20.05.2021 roku, (iv) wykup częściowy obligacji serii PN, który nastąpił w dniu 20.05.2021 roku, (v) przedterminowy całościowy wykup obligacji serii PF, który nastąpił w dniu 28.06.2021 roku, (vi) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (vii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 30.06.2021 roku.

Na dzień 30.06.2021 roku Emitent dysponował kwotą 6.904.029,38 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PG, PI, PL, PK, PN, PPM, PO, PP, PR, PQ, PPO, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PS, PT, PU1, PU2 i PU3 z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PG, PI, PK, PL, PM, PN, PPM, PPN, PPO, PO, PP, PR, PQ, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PT, PU1, PU2 i PU3 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Raport nr 32-2021 Załącznik nr 1
Raport nr 32-2021 Załącznik nr 2
Top