Investor relations

Raport nr 19-2021 Zamiar emisji obligacji w ramach IX Programu

11-05-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w drugim kwartale 2021 r. rozważa przeprowadzenie oferty obligacji w ramach IX programu emisji obligacji („IX Program”), o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe"), tj. oferty skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Wartość oferty ustalona zostanie przez Emitenta na etapie podejmowania uchwały emisyjnej.

Emitent informuje, że wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 marca 2021 r. wynosiła 1.409.036.340,70 PLN (słownie: jeden miliard czterysta dziewięć milionów trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 70/100), w tym 0,00 PLN (słownie: zero złotych) zobowiązań przeterminowanych.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top