Investor relations

Raport nr 16-2021 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

23-04-2021

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej na temat rozpoczęcia negocjacji w sprawie zbycia udziałów w spółce Dahlia W24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24, zabudowanej budynkiem biurowo-usługowym

Na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 03 grudnia 2020 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd Emitenta informuje o zawarciu w dniu 03 grudnia 2020 r. listu intencyjnego oraz rozpoczęciu negocjacji z ZFP INVESTMENTS, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. A.S. z siedzibą w Pradze, działającej w imieniu własnym, ale na rzecz ZFP REALITNÍ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, ZFP INVESTMENTS, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST. A.S., dotyczących sprzedaży udziałów w spółce Dahlia W24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Ghelamco GP 8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia spółka komandytowo – akcyjna), będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24 oraz właścicielem posadowionego na niej budynku biurowego, a także spółką zależną od Granbero Holdings Limited, która udzieliła gwarancji tytułem zabezpieczenia obligacji emitowanych przez Emitenta.”

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top