Investor relations

Raport nr 13-2021 Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2020 rok

29-03-2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przekazania przez Ghelamco Invest sp. z o.o. raportów półrocznych oraz raportów rocznych w roku 2021, zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że:

  1. raport roczny Emitenta wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., zostanie opublikowany w dniu 31 marca 2021 r. (środa), a nie jak wcześniej podano w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek); oraz
  2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Granbero Holdings Limited, do której należy Emitent, za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r., zostanie opublikowane w dniu 31 marca 2021 r. (środa), a nie jak wcześniej podano w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek).

Terminy publikacji pozostałych raportów pozostają bez zmian.

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) oraz §80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top