Investor relations

Raport nr 4-2021 Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii PU1

09-02-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 lutego 2021 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji serii PU1, o wartości nominalnej 1000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 35.000.000 PLN (trzydzieści pięć milionów złotych) („Obligacje”), emitowanych w ramach IX programu emisji obligacji („Program”), zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited, na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), w ramach oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe").

Oferta skierowana zostanie wyłącznie do:

(i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego będących dealerami pośredniczącymi przy ofercie Obligacji lub inwestorami kwalifikowanymi, dla których dealer świadczy usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych i w ramach tej usługi, oraz

(ii) indywidualnie wybranych inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi w łącznej liczbie nieprzekraczającej 149.

Emitent rozważa przeprowadzenie kolejnych emisji w ramach Programu jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r.

Emitent informuje także, iż wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 1.218.754.725,58 PLN (słownie: jeden miliard dwieście osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć 58/100 złotych), w tym 0,00 PLN (słownie: zero złotych) zobowiązań przeterminowanych.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top