Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku
Image should be here
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
2
Image should be here
SPIS TREŚCI
I. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................................................... 4
II. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ........................................................... 6
III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ........................................................... 7
IV. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ..................................................... 9
V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA
DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ................................................................................................... 10
1. Informacje ogólne ................................................................................................................................ 10
1.1. Informacje o jednostce .................................................................................................................... 10
1.2. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza ................................................................................ 11
1.3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe ...................................................................................... 11
1.4. Porównywalność danych finansowych ujawnionych w niniejszym sprawozdaniu finansowym z
uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi .............................................. 11
1.5. Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego ................................................................. 11
2. Stosowane zasady rachunkowości ....................................................................................................... 11
2.1. Podstawa sporządzenia ................................................................................................................... 11
2.2. Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek ..................................................................... 12
2.3. Przychody z tytułu odsetek od lokat ................................................................................................ 12
2.4. Waluty obce ..................................................................................................................................... 12
2.5. Podatek ............................................................................................................................................ 12
2.6. Rezerwy ............................................................................................................................................ 13
2.7. Instrumenty finansowe .................................................................................................................... 14
2.8. Aktywa finansowe ............................................................................................................................ 14
2.9. Zobowiązania finansowe i instrumenty kapitałowe ........................................................................ 16
3. Kontynuacja działalności ...................................................................................................................... 17
4. Istotne wartości oparte na szacunkach ................................................................................................ 24
4.1. Znaczące szacunki ............................................................................................................................ 24
5. Sprawozdawczość segmentowa ........................................................................................................... 25
6. Koszty Zarządu w układzie rodzajowym ............................................................................................... 25
7. Przychody finansowe............................................................................................................................25
8. Koszty finansowe .................................................................................................................................. 26
9. Podatek dochodowy ............................................................................................................................. 26
9.1. Podatek dochodowy odniesiony w wynik finansowy ...................................................................... 26
9.2. Saldo podatku odroczonego ............................................................................................................ 27
10. Aktywa finansowe – udzielone pożyczki .............................................................................................. 28
11. Wyemitowane obligacje ....................................................................................................................... 28
11.1. Noty do obligacji prezentowanych w zobowiązaniach sprawozdania z sytuacji finansowej ........... 29
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
3
Image should be here
12. Transakcje z jednostkami powiązanymi ............................................................................................... 31
12.1. Przychody z tytułu odsetek od pożyczek od jednostek powiązanych ............................................. 31
12.2. Przychody od jednostek powiązanych z tytułu opłat za świadczenia związane z utrzymaniem salda
32
12.3. Należności z tytułu pożyczek (kapitał + odsetki + opłaty za świadczenia związane z utrzymaniem
salda) od jednostek powiązanych ................................................................................................................. 32
12.4. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych ................................................................................. 33
12.5. Koszty finansowe od jednostek powiązanych (jednostka dominująca) ........................................... 34
12.6. Koszty zarządu od innych jednostek powiązanych .......................................................................... 34
13. Instrumenty finansowe ........................................................................................................................ 34
13.1. Zarządzanie kapitałem ..................................................................................................................... 34
13.2. Wskaźnik zadłużenia ........................................................................................................................ 34
13.3. Kategorie instrumentów finansowych ............................................................................................ 35
13.4. Cele zarządzania ryzykiem finansowym ........................................................................................... 35
13.5. Ryzyko rynkowe ............................................................................................................................... 35
13.6. Zarządzanie ryzykiem walutowym ................................................................................................... 36
13.7. Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych ....................................................................................... 36
13.8. Zarządzanie ryzykiem kredytowym .................................................................................................. 36
13.9. Zarządzanie ryzykiem płynności ....................................................................................................... 37
13.10. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jednostki .................................................... 39
13.11. Wyniki analizy wartości udzielonych pożyczek ................................................................................ 41
14. Zmiany należności i zobowiązań finansowych oraz przepływy pieniężne z nimi związane .................. 41
15. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe ................................................................................. 44
15.1. Zobowiązania warunkowe ............................................................................................................... 44
15.2. Gwarancje otrzymane ...................................................................................................................... 44
16. Konflikt zbrojny w Ukrainie .................................................................................................................. 44
17. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego .......................................................................... 45
17.1. Wykupy i nowe Emisje obligacji po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................... 46
18. Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej ......................................................................................... 47
19. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych ...................................................................................................................................................... 47
20. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego .......................................................................................... 48
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
4
Image should be here
I. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.
Stan na
Stan na
Nota
31-12-2022
31-12-2021
PLN’000
PLN’000
AKTYWA
AKTYWA
Aktywa trwałe
Udzielone pożyczki
10
979 200
857 877
Rozliczenia międzyokresowe czynne
590
57
Aktywa trwałe razem
979 790
857 934
Aktywa obrotowe
Udzielone pożyczki
10
133 673
466 561
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
26 617
73 967
Aktywa obrotowe razem
160 290
540 528
Aktywa razem
1 140 080
1 398 462
Stan na
Stan na
Nota
31-12-2022
31-12-2021
PLN’000
PLN’000
PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
25 150
25 150
Kapitał rezerwowy
50 032
50 032
(Straty)/ Zyski zatrzymane
2 119
-8 699
Razem kapitał własny
77 301
66 483
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe obligacje
11
898 607
991 061
Rezerwa na podatek odroczony
10 923
8 786
Zobowiązania długoterminowe razem
909 530
999 847
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz inne zobowiązania
12.4
3 420
1 832
Bieżące zobowiązania podatkowe
29
26
Krótkoterminowe obligacje
11
149 538
330 135
Rezerwy krótkoterminowe
263
138
Zobowiązania krótkoterminowe razem
153 250
332 132
Zobowiązania razem
1 062 779
1 331 979
Pasywa razem
1 140 080
1 398 462
Warszawa, dnia 31 marca 2023 roku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jeroen van der Toolen
Prezes Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Jukiel
Członek Zarządu
( osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Joanna Krawczyk-NasiłowskaSa
Członek Zarządu
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
5
Image should be here
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Zagórski
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Damian Woźniak
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arnold Neuville
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Fiutowski
Członek Zarząd
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
6
Image should be here
II. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R .
Rok zakończony
Rok zakończony
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Nota
31-12-2022
31-12-2021
PLN’000
PLN’000
Koszty zarządu
-2 562
-2 450
Strata na działalności operacyjnej
-2 562
-2 450
Przychody z tytułu udzielonych pożyczek
125 169
91 497
Pozostałe przychody finansowe
7 041
4 006
Przychody finansowe razem
7
132 210
95 503
Odsetki od wyemitowanych obligacji wycenione w zamortyzowanym koszcie
-112 781
-82 395
Pozostałe koszty finansowe
-3 325
-4 783
Koszty finansowe razem
8
-116 106
-87 178
Zysk przed opodatkowaniem
13 542
5 875
Podatek dochodowy
9
-2 724
2 098
ZYSK NETTO
10 818
7 973
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
10 818
7 973
Warszawa, dnia 31 marca 2023 roku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jeroen van der Toolen
Prezes Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Jukiel
Członek Zarządu
( osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Joanna Krawczyk-Nasiłowska
Członek Zarządu
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Zagórski
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Fiutowski
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Damian Woźniak
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arnold Neuville
Członek Zarządu
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
7
Image should be here
III. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.
Okres zakończony
Okres zakończony
31-12-2022
31-12-2021
PLN’000
PLN’000
Nota
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
(Strata)/ Zysk za rok obrotowy
10 818
7 973
Korekty:
Koszt podatku dochodowego ujęty w wyniku
2 724
-2 098
Koszty działalności finansowej ujęte w wyniku
116 106
87 178
Przychody z inwestycji ujęte w wyniku
-132 210
-95 503
-2 562
-2 450
Zmiany w kapitale obrotowym:
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności
0
Zwiększenie/ (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań
1 957
1 703
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda rozliczeń międzyokresowych czynnych
1 341
12
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw
2 262
-24
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej
2 998
-759
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 998
-759
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych
-683 761
-451 573
Wpływy z wykupu aktywów finansowych i spłat pożyczek
882 875
343 880
Otrzymane odsetki i opłaty za udostępnienie kapitału
130 665
36 702
Prowizje z tytułu udzielenia i wcześniejszej spłaty pożyczek
7 000
4 006
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
336 778
-66 984
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji papierów dłużnych
133 650
461 286
Wykup papierów dłużnych
-423 688
-333 674
Odsetki zapłacone
-94 890
-68 540
Płatności z tytułu kosztów emisji papierów dłużnych
-2 198
-10 587
Środki pieniężne netto wygenerowane na/wykorzystane z działalności finansowej
-387 126
48 485
Zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-47 350
-19 259
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego
73 967
93 226
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego
26 617
73 967
Warszawa, dnia 31 marca 2023 roku
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
8
Image should be here
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jeroen van der Toolen
Prezes Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Jukiel
Członek Zarządu
( osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Joanna Krawczyk-Nasiłowska
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Zagórski
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Fiutowski
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Damian Woźniak
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arnold Neuville
Członek Zarządu
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
9
Image should be here
IV. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2022 R.
Kapitał podstawowy
Kapitał rezerwowy
(Straty)/ Zyski zatrzymane
Razem
PLN'000
PLN'000
PLN'000
PLN'000
Stan na 1 stycznia 2021 roku
25 150
38 513
-5 153
58 510
Zysk netto za rok obrotowy 2021 r.
0
0
7 973
7 973
Suma całkowitych dochodów
0
0
7 973
7 973
Przeniesienie zysku do kapitału rezerwowego
0
11 519
-11 519
0
Stan na 31 grudnia 2021 roku
25 150
50 032
-8 699
66 483
Zysk netto za rok obrotowy 2022 r.
0
0
10 818
10 818
Suma całkowitych dochodów
0
0
10 818
10 818
Niepodzielony zysk netto za rok obrotowy 2021 r.
0
0
0
0
Stan na 31 grudnia 2022 roku
25 150
50 032
2 119
77 301
Warszawa, dnia 31 marca 2023 roku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jeroen van der Toolen
Prezes Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Jukiel
Członek Zarządu
( osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Joanna Krawczyk-Nasiłowska
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Zagórski
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Damian Woźniak
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arnold Neuville
Członek Zarządu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jarosław Fiutowski
Członek Zarządu
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
10
Image should be here
V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022
1. Informacje ogólne
1.1. Informacje o jednostce
Spółka Ghelamco Invest Sp. o.o. jest Emitentem obligacji notowanych na rynkach: Catalyst, ASO Bond Spot, ASO GPW, GPW RR. Spółka zajmuje się alokacją pozyskanych kapitałów na projekty inwestycyjne spółek celowych kontrolowanych przez jej udziałowca, tj. spółkę Granbero Holdings Limited.
Spółka Ghelamco Invest Sp. o.o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 10 grudnia 2003 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy Placu Europejskim 1. Aktualnie Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000185773.
Na dzień 31 grudnia 2022 roku, skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki jest następujący:
Zarząd:
Jeroen van der Toolen - Prezes Zarządu
Jarosław Jukiel - Członek Zarządu
Joanna Krawczyk-Nasiłowska - Członek Zarządu
Damian Woźniak - Członek Zarządu
Jarosław Zagórski - Członek Zarządu
Arnold Neuville - Członek Zarządu
Jarosław Fiutowski - Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:
Frixos Savvides – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Myjak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Philippe Pannier – Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej
Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku struktura udziałowców jednostki jest następująca:
Podmiot
Siedziba
Ilość udziałów
% posiadanego kapitału
% posiadanych praw głosów
Granbero Holdings Limited
Cypr
50.300
100%
100%
Razem
100%
100%
Jednostką dominującą najwyższego szczebla jest Ghelamco Group Comm. VA.
Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.
Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy.
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
11
Image should be here
Podstawowa działalność jednostki obejmuje:
1. Pozyskiwanie kapitałów na rynkach finansowych poprzez emisję obligacji na rynkach: Catalyst, ASO Bond Spot, ASO GPW, GPW RR.
2. Alokacja kapitałów na projekty inwestycyjne spółek celowych.
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
1.2. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i prezentacji jednostki. Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z większą dokładnością.
1.3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przygotowywane przez udziałowca Spółki Granbero Holdings Limited oraz przez jednostkę nadrzędną w stosunku do udziałowca Spółki, spółkę Ghelamco Group Comm. VA z siedzibą Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, Belgia. Jest to konsolidacja sporządzana na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka zależna.
1.4. Porównywalność danych finansowych ujawnionych w niniejszym sprawozdaniu finansowym z uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie poprzednim nie wystąpiły zdarzenia wymagające doprowadzenia do porównywalności danych finansowych.
1.5. Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego
Zmiany standardów i interpretacji w 2022 roku nie miały wpływu na zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę.
2. Stosowane zasady rachunkowości
2.1. Podstawa sporządzenia
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania sprawozdania finansowego przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównawczego.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, z wyłączeniem tej zasady dla instrumentów finansowych (pożyczki udzielone), które wyceniane w wartości godziwej . Za wartość godziwą uznaje się cenę, którą można uzyskać przy sprzedaży składnika aktywów lub zapłaconą w celu przeniesienia zobowiązania w zwyczajowej transakcji w głównym (lub najkorzystniejszym) rynku w dniu wyceny i na obecnych warunkach rynkowych, niezależnie od tego, czy cena jest bezpośrednio obserwowalna czy oszacowana przy użyciu innej techniki wyceny. W wycenie do wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania, jednostka bierze pod uwagę właściwości danego składnika aktywów lub zobowiązań, jeżeli uczestnicy rynku biorą te cechy pod uwagę przy wycenie aktywów lub zobowiązań
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
12
Image should be here
na dzień wyceny. Wartość godziwą dla celów wyceny i / lub ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym jednostki ustala się na w/w podstawie.
Ponadto, dla celów sprawozdawczości finansowej, wyceny w wartości godziwej skategoryzowane według trzech poziomów w zależności od stopnia, w jakim dane wsadowe do pomiarów wartości godziwej obserwowalne i od znaczenia danych wsadowych do wyceny w wartości godziwej jako całości. Poziomy te kształtują się w następujący sposób:
Poziom 1 : danymi wsadowymi ceny notowane (nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań, do których jednostka ma dostęp w dniu wyceny.
Poziom 2 : danymi wsadowymi dane inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które obserwowalne dla składnika aktywów lub zobowiązań, bezpośrednio lub pośrednio.
Poziom 3 : danym wsadowymi są nieobserwowalne dane do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań.
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez jednostkę przedstawione zostały poniżej .
2.2. Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek
Przychód z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek rozpoznaje się metodą nominalnej stopy procentowej dla aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy.
2.3. Przychody z tytułu odsetek od lokat
Przychód z tytułu odsetek od lokat rozpoznaje się metodą efektywnej stopy procentowej (zwaną dalej „ESP”) dla aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. Rozpoznanie przychodu zależy od stopy ESP, która jest szacowana na moment początkowego ujęcia przy uwzględnieniu szacunków dotyczących przepływów pieniężnych. ESP dyskontuje oczekiwane przepływy pieniężne do wartości księgowej brutto aktywa finansowego w każdym momencie życia aktywa.
2.4. Waluty obce
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż waluta funkcjonalna (waluty obce) wykazuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień transakcji. Na koniec okresu sprawozdawczego aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień. Niepieniężne pozycje wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Różnice kursowe powstałe na pozycjach pieniężnych ujmuje się w wynik okresu, w którym powstają.
2.5. Podatek
Podatek dochodowy jednostki obejmuje podatek bieżący oraz podatek odroczony. Rok sprawozdawczy pokrywa się z rokiem podatkowym.
2.5.1. Podatek bieżący
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego okresu sprawozdawczego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów przejściowo niepodlegających opodatkowaniu i kosztów przejściowo niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów,
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
13
Image should be here
które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym
2.5.2. Podatek odroczony
Podatek odroczony ujmuje się od różnic przejściowych między wartością księgową składników aktywów i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym a odpowiadającą im wartością podatkową, a także od nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg podatkowych. Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego ujmuje się zasadniczo dla wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych do wysokości, do której jest prawdopodobne, zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie tych różnic przejściowych. Tego rodzaju aktywów i zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie ujmuje się, jeżeli różnice przejściowe wynikają z wartości firmy lub z początkowego ujęcia (poza połączeniem jednostek) innych aktywów i zobowiązań w transakcji, która nie wpływa na zysk podatkowy ani księgowy.
Wartość składników aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na koniec każdego okresu sprawozdawczego, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Wycena rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego odzwierciedla skutki podatkowe, które nastąpią odpowiednio do przewidywanego przez jednostkę sposobu realizacji lub rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego wartości księgowych aktywów i zobowiązań.
2.5.3. Podatek bieżący i odroczony za bieżący okres
Podatek bieżący i odroczony ujmuje się w wyniku jednostki, z wyjątkiem przypadków dotyczących pozycji ujmowanych w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym. W takiej sytuacji podatek bieżący i odroczony ujmuje się również odpowiednio w innych całkowitych dochodach lub w kapitale własnym. Jeżeli podatek bieżący lub odroczony wynika z początkowego rozliczenia połączenia jednostek gospodarczych, efekt podatkowy uwzględnia się w dalszych rozliczeniach tego połączenia.
2.6. Rezerwy
Rezerwy tworzone w przypadku, kiedy na jednostce ciąży istniejący obowiązek, prawny lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia bieżącego zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, z uwzględnieniem niepewności związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość księgowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów (w przypadku gdy wpływ pieniądza w czasie jest istotny).
Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się wiarygodnie wycenić.
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
14
Image should be here
2.6.1. Umowy rodzące obciążenia
Bieżące zobowiązania wynikające z umów rodzących obciążenia ujmuje się i wycenia jak rezerwy. Za umowę rodzącą obciążenia uważa się umowę zawartą przez jednostkę, wymuszającą nieuniknione koszty realizacji zobowiązań umownych, których wartość przekracza wysokość korzyści ekonomicznych przewidywanych w ramach umowy.
2.7. Instrumenty finansowe
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmuje się w chwili, gdy jednostka staje się stroną umowy instrumentu finansowego.
Aktywa i zobowiązania finansowe pierwotnie wycenia się w wartości godziwej. Koszty transakcji przypisywane bezpośrednio do zakupu lub emisji aktywów i zobowiązań finansowych (z wyjątkiem aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik) odpowiednio dodaje się do lub odejmuje od wartości godziwej aktywów lub zobowiązań finansowych w chwili początkowego ujęcia. Koszty transakcji bezpośrednio przypisywane nabyciu aktywów finansowych lub przejęciu zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik ujmuje się bezpośrednio w wynik.
2.8. Aktywa finansowe
Spółka kwalifikuje aktywa finansowe do następujących kategorii:
- wyceniane w zamortyzowanym koszcie,
- wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody (WGICD),
- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (WGWF),
Klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia aktywów. Klasyfikacja dłużnych aktywów finansowych zależy od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi oraz od charakterystyki umownych przepływów pieniężnych (test SPPI - test sprawdzający, czy przepływy pieniężne wynikające z umów obejmują wyłącznie płatności kapitału i odsetek) dla danego składnika aktywów finansowych. Spółka stosuje model biznesowy
„hold to collect” do następujących aktywów finansowych: obligacje, pożyczki, należności z tytułu dostaw i usług, należności pozostałe, lokaty środków pieniężnych, środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym.
Model „hold to collect” zakłada utrzymywanie aktywów w celu uzyskania przepływów pieniężnych wynikających z umowy.
Spółka dokonuje podziału aktywów finansowych na krótko- i długoterminowe. Pozycje krótkoterminowe to takie aktywa, które zgodnie z oczekiwaniem zarządu podlegają realizacji lub spłacie w okresie jednego roku od końca okresu sprawozdawczego, natomiast długoterminowe podlegają realizacji lub spłacie w okresie powyżej roku od końca okresu sprawozdawczego.
Do kategorii aktywów wycenianych w zamortyzowanym koszcie Spółka klasyfikuje należności z tytułu dostaw i usług, które zdały test SPPI, (test sprawdzający, czy przepływy pieniężne wynikające z umów obejmują wyłącznie płatności kapitału i odsetek) pozostałe należności, lokaty oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości.
W przypadku aktywów z rozpoznaną utratą wartości przy początkowym ujęciu (POCI purchased or originated credit-impaired asset) wycenianych w zamortyzowanym koszcie lub w wartości godziwej przez
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
15
Image should be here
inne całkowite dochody, aktywa te wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe od momentu początkowego ujęcia. Spółka uwzględnia w wycenie początkowe oczekiwane straty kredytowe w szacowanych przepływach pieniężnych, obliczając efektywną stopę procentową skorygowaną o ryzyko kredytowe w przypadku aktywów finansowych, które w momencie początkowego ujęcia uznawane za zakupione jako dotknięte utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe.
Do kategorii aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy klasyfikuje się wszystkie instrumenty finansowe, które nie zostały zaklasyfikowane jako wyceniane w zamortyzowanym koszcie lub jako wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, a także te w przypadku których Spółka podjęła decyzję o takiej klasyfikacji w celu wyeliminowania niedopasowania księgowego.
Spółka kwalifikuje do tej kategorii pożyczki udzielone i objęte obligacje, które nie zdały testu SPPI oraz instrumenty pochodne będące aktywami, o ile nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające.
Zyski i straty na składniku aktywów finansowych zaliczonym do wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy ujmuje się w wyniku finansowym w okresie, w którym powstały (w tym przychody z tytułu odsetek oraz dywidend).
2.8.1. Usunięcie aktywów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej
Jednostka usuwa ze sprawozdania z sytuacji finansowej składnik aktywów finansowych w przypadku, gdy prawa umowne do przepływów pieniężnych generowanych przez ten składnik wygasną lub gdy przeniesie dany składnik aktywów oraz wszystkie związane z nim rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z praw własności na inną jednostkę. W przypadku, gdy jednostka nie przenosi wszystkich rodzajów ryzyka i korzyści wynikających z praw własności ani ich nie zachowuje, ale nadal sprawuje kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów, ujmuje zachowane udziały w tym składniku i związane z nimi zobowiązania, które będzie musiała uiścić. Jeżeli jednostka zachowuje wszystkie rodzaje ryzyka i korzyści wynikające z prawa własności do przeniesionego składnika aktywów, nadal ujmuje ten składnik oraz zabezpieczone finansowanie zewnętrzne na poczet otrzymanych korzyści. W chwili całkowitego usunięcia składnika aktywów ze sprawozdania z sprawozdania z sytuacji finansowej różnica między jego wartością księgową a sumą otrzymanej i należnej zapłaty oraz skumulowanego zysku lub straty obniża wynik . W przypadku usunięcia ze sprawozdania z sytuacji finansowej części składnika aktywów finansowych (np. jeżeli jednostka zachowuje możliwość odkupu części przekazanego składnika aktywów), pierwotną wartość księgową tego składnika alokuje się między część nadal ujmowaną a część wyksięgowaną w oparciu o relatywne wartości godziwe tych części na dzień przekazania. Różnicę między wartością księgową alokowaną do części składnika aktywów usuniętej ze sprawozdania z sytuacji finansowej a sumą zapłaty otrzymanej za część oraz skumulowany zysk lub stratę alokowane do tej części i uprzednio ujmowane w innych całkowitych dochodach ujmuje się w wynik. Skumulowany zysk lub stratę uprzednio ujmowane w innych całkowitych dochodach alokuje się między część składnika aktywów nadal ujmowaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej a część wyksięgowaną odpowiednio do relatywnej wartości godziwej obu tych części.
2.8.2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują środki pieniężne oraz depozyty bankowe o początkowym terminie zapadalności do 3 miesięcy. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku
16
Image should be here
2.9.
Zobowiązania finansowe i instrumenty kapitałowe
2.9.1. Klasyfikacja: instrumenty dłużne lub kapitałowe
Instrumenty dłużne i kapitałowe wyemitowane przez jednostkę klasyfikuje się jako zobowiązania finansowe lub kapitał własny na podstawie postanowień umownych i definicji zobowiązania finansowego i instrumentu kapitałowego.
2.9.2. Instrumenty kapitałowe
Instrumenty kapitałowe to umowy, które odzwierciedlają rezydualny udział w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich jej zobowiązań. Instrumenty kapitałowe emitowane przez jednostkę ujmuje się w kwocie otrzymanych wpływów po odjęciu bezpośrednich kosztów emisji.
Odkupione przez Spółkę własne instrumenty kapitałowe ujmuje się lub odnosi bezpośrednio w kapitale własnym. W przypadku sprzedaży, zakupu, emisji lub umorzenia własnych instrumentów kapitałowych Spółki w wynik nie ujmuje się żadnych związanych z tym zysków ani strat.
2.9.3. Zobowiązania finansowe
Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe do kategorii:
- wycenianych w zamortyzowanym koszcie,
- wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (WGPW),
Do zobowiązań wycenianych w zamortyzowanym koszcie kwalifikuje się zobowiązania inne niż zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. to zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty, wyemitowane obligacje i pożyczki, za wyjątkiem:
umów gwarancji finansowych, które wycenia się w wyższej z następujących kwot:
- wartości odpisu na oczekiwane straty kredytowe ustalonego zgodnie z MSSF 9
- wartości początkowo ujętej (tj. w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do składnika zobowiązań finansowych), pomniejszonych o skumulowaną kwotę dochodów ujmowanych zgodnie z zasadami MSSF