Investor relations

Raport nr 9/2024 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Gwaranta za rok 2023

29-03-2024

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z raportem audytora z przeglądu, jedynego wspólnika Emitenta, Gwaranta emisji, spółki Granbero Holdings Limited za rok 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdanie przekazywane jest w języku angielskim. Tłumaczenie na język polski zostanie opublikowane niezwłocznie.


Załącznik:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Granbero Holdings Limited na dzień 31.12.2023 wraz z raportem z przeglądu audytora.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top