Investor relations

Raport nr 13/2024 Zwiększenie wartości emisji oraz przydział i emisja obligacji serii PZ7

08-05-2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ7 („Obligacje”), Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 8 maja 2024 r. Emitent zdecydował o zwiększeniu wartości emisji Obligacji o 3.000 sztuk Obligacji, zgodnie z pkt. 2.1 warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”).

W dniu 8 maja 2024 r. sporządzono aneks nr 1 („Aneks nr 1”) do Warunków Emisji oraz stosowny komunikat aktualizujący do memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z ofertą Obligacji na podstawie
art. 38b ust. 1 w zw. art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji Obligacji, Emitent informuje, że w dniu 8 maja 2024 r. dokonał przydziału 23.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 23.000.000 PLN.

W dniu 8 maja 2024 r. Obligacje zostały zapisane w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji, o której mowa w art. 7a ust. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z czym w tym samym dniu nastąpiła emisja Obligacji. Obligacje będą przedmiotem wniosku o zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wniosku o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO GPW”).

Pełna treść Warunków Emisji, uwzględniających zmiany wprowadzone Aneksem nr 1, zostanie udostępniona
do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w ASO GPW.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Data emisji: 8 maja 2024 r.

Data wykupu: 17 listopada 2027 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 5%.

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 15-26 kwietnia 2024 r.

Data przydziału papierów wartościowych: 8 maja 2024 r.

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 23.000 (uwzględniając dodatkowe 3.000 Obligacji,
o które zwiększono wartość emisji, zgodnie z pkt. 2.1 Warunków Emisji).

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 48.089

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 23.000 (uwzględniając dodatkowe 3.000 Obligacji, o które zwiększono wartość emisji, zgodnie z pkt. 2.1 Warunków Emisji).

Średnia stopa redukcji: 52,17%

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 133

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 133

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top