Investor relations

Raport nr 7/2023 warunkowy przydział obligacji serii PZ2

16-02-2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ2 („Obligacje”), Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 lutego 2023 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 30.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 27 lutego 2023 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 27 lutego 2023 r.

Data wykupu: 3 lutego 2026 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 5%.

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 7-15 lutego 2023 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 16 lutego 2023 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 30.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 53.868

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 30.000

Średnia stopa redukcji: 44,31%

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 132 (uwzględniając subfundusze).

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 132 (uwzględniając subfundusze).

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Spółka rozważa przeprowadzenie w pierwszym kwartale 2023 r. oferty kolejnej serii obligacji w ramach dostępnego limitu XI programu emisji obligacji Spółki, zabezpieczonego poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited.

W przypadku podjęcia decyzji o ofercie kolejnej serii obligacji, przeprowadzona ona zostanie na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"). Ewentualna oferta skierowana będzie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego.

Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji kolejnej serii obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top