Investor relations

Raport nr 54/2023 Zapisanie w ewidencji i emisja obligacji serii PZ6

28-12-2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie warunkowego przydziału obligacji serii PZ6 („Obligacje”), Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w związku dokonaniem zapisu w ewidencji osób uprawnionych z Obligacji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 27 grudnia 2023 r. doszło do ostatecznego przydziału oraz emisji 49.999 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 4.999.900 EUR. Przeniesienie Obligacji do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nastąpi na zasadach określonych w art. 7a ust. 4 pkt 5) oraz w art. 7a ust. 8a i 8b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”). Rozpoczęcie notowań Obligacji w ASO nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni od daty emisji.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top