Investor relations

Raport 48/2023 w związku z rejestracją obligacji serii PPZ1 oraz PPZ1B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW

Rejestracja obligacji serii PPZ1 oraz PPZ1B w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

28-11-2023

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 20 listopada 2023 r. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia 750.000 obligacji na okaziciela serii PPZ1 o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN („Obligacje Serii PPZ1”) oraz w dniu 22 listopada 2023 r. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia 500.000 obligacji na okaziciela serii PPZ1B o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN („Obligacje Serii PPZ1B”, a wraz z Obligacjami Serii PPZ1, „Obligacje”), wyemitowanych przez Emitenta w ramach XII Programu Emisji Obligacji do kwoty 250.000.000 PLN, do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW z dniem rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

W dniu 23 listopada 2023 r. KDPW wydał oświadczenie w sprawie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Obligacji, wskazując jako warunek rejestracji wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

W dniu 27 listopada 2023 r. zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst Obligacji z dniem 28 listopada 2023 r. – pod warunkiem dokonania w dniu 28 listopada 2023 r. rejestracji Obligacji przez KDPW i oznaczenia ich kodem „PLGHLMC00586”.

Rejestracja Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW nastąpiła w dniu 28 listopada 2023 r.

W świetle powyższego, w dniu 28 listopada 2023 r. emisja Obligacji Serii PPZ1 o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN oraz emisja Obligacji Serii PPZ1B o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN doszły do skutku.

Datę pierwszego notowania Obligacji na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW ustalono na 28 listopada 2023 r. Obligacje są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „GHE1027”.

Podstawa prawna: §17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top