Investor relations

Raport nr 13/2023 decyzja o wcześniejszym, całościowym wykupie obligacji własnych serii PPO na żądanie emitenta

23-03-2023

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 23 marca 2023 r. decyzji o wcześniejszym wykupie 493.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) obligacji serii PPO, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00461, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 8 kwietnia 2020 r.

Wcześniejszy wykup oraz wypłata świadczeń na rzecz uprawnionych w związku z przedterminowym wykupem zostanie dokonana na zasadach określonych w warunkach emisji wykupowanych obligacji.

Dniem Ustalenia Prawa do wypłaty świadczeń z tytułu wykupowanych obligacji będzie 31 marca 2023 r.

Wcześniejszy, całościowy wykup nastąpi 7 kwietnia 2023 r. (Dzień Wcześniejszego Wykupu).

Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami serii PPO począwszy od 29 marca 2023 r. (włącznie).

Raport sporządzono na podstawie: 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top