Investor relations

Raport nr 12/2023 nabycie części obligacji własnych serii PPO i PPR celem ich umorzenia

23-03-2023

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 marca 2023 r. Spółka nabyła w celu umorzenia, następujące obligacje własne („Obligacje”) notowane na rynku regulowanym Catalyst organizowanym przez GPW:

  1. 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji serii PPO, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00461, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 8 kwietnia 2020 r.; oraz
  2. 203.274 (słownie: dwieście trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery) obligacje serii PPR, oznaczone kodem ISIN: PLGHLMC00487, wyemitowane przez Spółkę w dniu 31 lipca 2020 r.

Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 21.027.400 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych).

Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U.2022.2244). Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: §20 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top