Investor relations

Raport nr 6-2022 Nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia

08-02-2022

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 8 lutego 2022 r. Spółka nabyła w celu umorzenia, następujące obligacje własne („Obligacje”) notowane na ASO BondSpot oraz na ASO GPW:

  1. 2.170 (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt) obligacji własnych serii PG, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00339, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 16 marca 2017 r.; oraz
  2. 1.001 (słownie: tysiąc jeden) obligacji własnych serii PK, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00370, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 lutego 2019 r.

Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 3.171.000 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2020.1208 t. j. z dnia 2020.07.07) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: §20 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top