Investor relations

Raport nr 5 - 2022 Wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii, PG, PI, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PR, PQ, PS, PT, , PPO, PPR, PPS, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PU (PU1, PU2, PU3), PW1 oraz PW2 za IV kwartał 2021 roku

31-01-2022

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PG na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 9.111.205,27 zł, przeznaczając ją na zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PG, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku kwota 3.068.211,84 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PG w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent nie dysponował środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PG.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PI, w dniu 07.12.2021 roku Emitent dokonał wykupu 19.083 sztuk Obligacji Serii PI (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00354), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 19.083.000 zł.

Wcześniej Emitent dokonał nabycia w celu umorzenia 917 obligacji serii PI, o czym informował w raporcie bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PK - emisja na łączną kwotę 140 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PK na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 220.000,00 zł, przeznaczając ją na zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PK, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PK w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PK. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PK w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku kwota 730.522,90 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PK w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PK.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PL - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PL na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PL.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PL, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PL w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PL. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PL w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku kwota 943.753,75 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PL w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PL.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PM - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PM na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PM.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, wartość depozytu nie uległa zmianie w stosunku do kwartału III i wynosiła 680.400,00 zł.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PM, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PM w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PM. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PM w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PM.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PN - emisja na łączną kwotę 24 756 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PN na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1.325.415,00 zł, przeznaczoną na zwrot środków otrzymanych na częściowy wykup Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PN, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PN w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PN. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PN w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku kwota 531.982,08 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PN w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent dysponował środkami w wysokości 24.585,00 zł na rachunku obsługi Obligacji Serii PN.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PO - emisja na łączną kwotę 85 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PO na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 9.597.700,00 zł, przeznaczając ją na (i) wypłatę odsetek oraz (ii) na wykup obligacji serii PI. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PO, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 2.024.700,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PO.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PP - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PP na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 807.100,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od Obligacji Serii PP. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu PP.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PP, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 807.100,00 zł depozytu została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PP.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PR - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PR na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 714.600,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od Obligacji Serii PR.

Zgodnie z pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 714.600,00 zł depozytu została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PR.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PQ - emisja na łączną kwotę 14 889 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PQ na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 343.340,34 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek od Obligacji Serii PQ. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PQ w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PQ. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PQ w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 343.340,34 zł depozytu została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PR.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PQ.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PS - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PS na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PS.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku kwota 1.323.500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PS w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent dysponował kwotą 897 500,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 7.134.400,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) wykup Obligacji Serii PI oraz (iii) na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 1.184.400,00 zł depozytu została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PT.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPO - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPO na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1.830.000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) wykup Obligacji Serii PI oraz (ii) na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 31.12.2021 roku, za okres 10od 01.07.2021 do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PPR.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent dysponował kwotą 1.060.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PPS. Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent dysponował kwotą 1.523.500,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP (obejmującej łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 205 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 44.170.000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) wykup obligacji serii PI. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent dysponował kwotą 7.780.000 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 32.378.000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) wypłatę odsetek, (ii) wykup obligacji serii PI oraz (iii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 10.528.000,00 zł depozytu została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Na dzień 31.12.2021 roku Emitent dysponował kwotą 2.356.136,07 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 9.055.056,03 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PW1, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku kwota 794.100,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PW1 w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent dysponował kwotą 6.204.412,18 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW2 - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2 na dzień 31.12.2021 roku, za okres od 01.10.2021 roku do 31.12.2021 roku.

W okresie od 01.10.2021 do 31.12.2021 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1.266.711,81 zł, przeznaczając ją na koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PW1, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW2. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent dysponował kwotą 33.397.404,98 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW2.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PG, PPO, PR, PK, PN, PT, PQ, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PO, PU (PU1, PU2, PU3), PW1 oraz PW2 z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PG, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PR, PQ, PS, PT, , PPO, PPR, PPS, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PU (PU1, PU2, PU3), PW1 oraz PW2 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Top