Investor relations

Raport nr 27-2022 Tłumaczenie skonsolidowanego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Gwaranta za I półrocze 2022 r.

03-10-2022

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2022 z dnia 29 września 2022 roku, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości tłumaczenie na język polski skonsolidowanego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego wraz z raportem audytora z przeglądu, jedynego wspólnika Emitenta, Gwaranta emisji, spółki Granbero Holdings Limited za I półrocze 2022 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Załączniki:
1. Tłumaczenie skonsolidowanego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Granbero Holdings Limited za I półrocze 2022 roku wraz z raportem z przeglądu audytora;

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top