Investor relations

Raport nr 23-2022 Wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii PM, PN, PO, PP, PR, PQ, PS, PT, PPO, PPR, PPS, PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3 za II kwartał 2022 roku

Raport nr 23-2022 - wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii PM, PN, PO, PP, PR, PQ, PS, PT, PPO, PPR, PPS, PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3 za II kwartał 2022 roku

29-07-2022

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PM - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji serii PM, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PM na dzień 30.06.2022 roku, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku, Emitent wydatkował kwotę 9.000.000,00 zł na pożyczkę udzieloną spółce projektowej, przeznaczoną na zakup nieruchomości. Pożyczka w dniu 7 czerwca 2022 r. została w całości spłacona.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku kwota 75.894,96 zł została przeznaczona na wypłatę odsetek od Obligacji Serii PM.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PM, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe, na dzień 30.06.2022 roku nie były zaangażowane żadne środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PM. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PM w wysokości 16.304.807,48 zł

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PN - emisja na łączną kwotę 24 756 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PN na dzień 30.06.2022 roku, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 10.676.000,00 zł, przeznaczoną na (i) pożyczkę udzieloną spółce projektowej na zakup nieruchomości (pożyczka w kwocie 3.250.000,00 zł, w dniu 7 czerwca 2022 r. została w całości spłacona), (ii) na bieżącą realizację projektu budowlanego, przez spółkę projektową. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PN, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PN w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PN. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PN w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku kwota 903.759,68 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PN w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent dysponował kwotą w wysokości 3.848.825,32 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PN.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PO - emisja na łączną kwotę 85 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PO, w dniu 20 czerwca 2022 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (dalej „Emitent”) dokonało wcześniejszego wykupu w celu umorzenia pozostałych 72.771 sztuk obligacji serii PO, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 72.771.000,00 zł.

Wcześniej, Emitent w dniu 16 marca 2022 roku dokonał nabycia 12.229 tych obligacji w celu ich umorzenia.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PP - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PP, w dniu 20 czerwca 2022 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (dalej „Emitent”) dokonało wcześniejszego wykupu w celu umorzenia wszystkich 35.000 sztuk obligacji serii PP, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 zł.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PR - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PR, w dniu 20 czerwca 2022 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (dalej „Emitent”) dokonało wcześniejszego wykupu w celu umorzenia pozostałych 1.600 sztuk obligacji serii PR, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.600.000,00 zł.

Wcześniej, Emitent w dniu 16 marca 2022 roku dokonał nabycia 28.400 tych obligacji w celu ich umorzenia.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PQ - emisja na łączną kwotę 14 889 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PQ, w dniu 20 czerwca 2022 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (dalej „Emitent”) dokonało wcześniejszego wykupu w celu umorzenia wszystkich 14.889 sztuk obligacji serii PQ, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 14.889.000,00 zł.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PS - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PS na dzień 30.06.2022 roku, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 5.600.000,00 zł, na pożyczkę udzieloną spółce projektowej, przeznaczoną na zakup nieruchomości. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku kwota 2.416.415,12 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PS w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent dysponował kwotą 9.500,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 30.06.2022 roku, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 12.305.500,00 zł, przeznaczoną na (i) pożyczkę udzieloną spółce projektowej na zakup nieruchomości, (ii) na wypłatę odsetek za Obligacje Serii PT. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku kwota depozytu 1.705.500,00 zł została przeznaczona na wypłatę odsetek od Obligacji Serii PT.

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami pochodzącymi z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPO - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPO na dzień 30.06.2022 roku, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 24.025.000,00 zł, przeznaczoną na (i) bieżące realizacje projektów przez spółki projektowe, (ii) na wypłatę odsetek za Obligacje Serii PPO oraz (iii) częściowy wykup Obligacji Serii PO. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent dysponował kwotą 1.915.575,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 30.06.2022 roku, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 18.046.000,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżące realizacje projektów przez spółki projektowe, (ii) na wykup Obligacji Serii PO. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent dysponował kwotą 2.251.385,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 30.06.2022 roku, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 12.900.000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczkę udzieloną spółce projektowej na zakup nieruchomości. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP (obejmującej łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 205 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP na dzień 30.06.2022 roku, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 42.700.000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone na realizację projektów przez spółki projektowe. Pierwsza pożyczka we wskazanej powyżej kwocie została w całości spłacona w dniu 21 czerwca 2022 roku i tego samego dnia została udzielona pożyczka na tę samą kwotę kolejnej spółce projektowej. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent dysponował kwotą 109.881,01 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 30.06.2022 roku, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 54.420.000,00 zł, przeznaczając ją na (i) pożyczki udzielone na realizację projektów przez spółki projektowe (pożyczka udzielona na projekt The Warsaw HUB w dniu 21.06.2022 roku została częściowo spłacona w kwocie 31.262.000,00 zł) oraz (ii) wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku kwota 15.120.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę odsetek od Obligacji Serii PU1, PU2, PU3.

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent dysponował kwotą 241.738,98 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PU1, PU2, PU3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 30.06.2022 roku, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 13.200.000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone na realizację projektów przez spółki projektowe. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PW1 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji powyższych Serii w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent dysponował kwotą 87.812,18 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW (PW2 i PW3) - emisja na łączną kwotę 170 000 000 zł, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 na dzień 30.06.2022 roku, za okres od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 35.406.000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone na (i) realizację projektów przez spółki projektowe oraz (ii) pożyczkę udzieloną spółce projektowej na zakup nieruchomości. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PW2 i PW3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji powyższych Serii w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2022 roku do 30.06.2022 roku kwota 8.432.000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PW2 i PW3 w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent dysponował kwotą 930,65 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PS, PPR, PM, PN, PT, PPS, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPO, PU (PU1, PU2, PU3), PW1, PW2, PW3 z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PM, PN, PPO, PP, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPO, PPR, PPS, PS, PT, PU (PU1, PU2, PU3), PW1, PW2, PW3 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Top