Investor relations

Raport nr 1-2022 o przekazaniu do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

05-01-2022

Na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 24 sierpnia 2021 r. Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. listu intencyjnego oraz rozpoczęciu pomiędzy:

  1. GOOGLE Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Potencjalny Nabywca”), a
  2. Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością THE HUB spółka komandytowo – akcyjna („Sprzedający”), spółki zależnej od Granbero Holdings Limited, która udzieliła gwarancji tytułem zabezpieczenia obligacji emitowanych przez Emitenta,

    negocjacji dotyczących potencjalnej sprzedaży:
  1. udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Rondo Daszyńskiego 2, Rondo Daszyńskiego 2A, Rondo Daszyńskiego 2B oraz Rondo Daszyńskiego 2C, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 14/2 oraz 52, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW o nr WA4M/00405693/8,

  2. udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Rondo Daszyńskiego 2, Rondo Daszyńskiego 2A, Rondo Daszyńskiego 2B oraz Rondo Daszyńskiego 2C, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 13/2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW o nr WA4M/00206533/4,
  3. udziału w prawie własności posadowionych na wyżej wskazanych nieruchomościach i stanowiących odrębne nieruchomości (i) dwóch budynków biurowo-usługowych (położonych pod adresami Rondo Daszyńskiego 2 B oraz Rondo Daszyńskiego 2 C) wraz z prawem do wyłącznego z nich korzystania, (ii) budynku hotelowo-usługowego (położonego pod adresem Rondo Daszyńskiego 2 A) wraz z prawem do wyłącznego korzystania z oznaczonej części tego budynku obejmującej lokale użytkowe zlokalizowane na poziomie -1 oraz część garażu podziemnego od poziomu -3 do -6, (iii) innych budowli, (iv) urządzeń budowlanych, oraz

  4. ewentualnie innych składników majątkowych, związanych z przedmiotem transakcji (np. umów najmu powierzchni w przedmiotowych budynkach, majątkowych praw autorskich związanych z budynkami itp.).”

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o. o.

Top