Investor relations

Raport nr 8-2021 Rejestracja obligacji serii PU1 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. oraz wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11-03-2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2021, Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 8 marca 2021 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia 35.000 obligacji na okaziciela serii PU1 o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych przez Emitenta, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW („ASO”) z dniem rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W dniu 10 marca 2021 r., Obligacje zostały zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obligacje zarejestrowano w systemie KDPW pod kodem ISIN PLGHLMC00529. Tym samym, w dniu 10 marca 2021 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w ASO.

W świetle powyższego, w dniu 10 marca 2021 r. doszło do ostatecznego przydziału oraz emisji Obligacji w łącznej wartości nominalnej 35.000.000 PLN.

Planowaną datą pierwszego notowania Obligacji w ASO jest 15 marca 2021 r.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top