Investor relations

Raport nr 41-2021 Dokonanie wykupu obligacji serii PI

07-12-2021

Dokonanie wykupu obligacji serii PI

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 r. Emitent dokonał w terminie wykupu 19.083 (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy) obligacji serii PI oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00354, o wartości nominalnej 1.000,00 zł za obligację, o łącznej wartości nominalnej 19.083.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wcześniej Emitent dokonał nabycia w celu umorzenia 917 (słownie: dziewięćset siedemnaście) obligacji serii PI, o czym informował w raporcie bieżącym nr 43/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

Obligacje serii PI były wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o. o.

Top