Investor relations

Raport nr 40-2021 Informacja o rozważanej emisji obligacji serii PW3

01-12-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych Spółka rozważa przeprowadzenie w czwartym kwartale 2021 r. oferty obligacji serii PW3 („Obligacje”) w ramach dostępnego limitu X programu emisji obligacji Spółki, zabezpieczonego poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited.

W przypadku podjęcia decyzji o ofercie Obligacji, przeprowadzona ona zostanie na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"). Ewentualna oferta skierowana będzie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego.

Ostateczna decyzja Spółki o dokonaniu emisji Obligacji oraz jej szczegółowych warunkach zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiedniej uchwały przez Zarząd Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top