Investor relations

Raport nr 39-2021 Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii PW2

25-11-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 listopada 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji do 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) obligacji serii PW2, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 35.000.000 PLN (trzydzieści pięć milionów złotych) („Obligacje”), emitowanych w ramach X programu emisji obligacji („Program”), zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited, na podstawie art. 38b ustęp 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983), w ramach stosownego wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, w oparciu o memorandum informacyjne z dnia 24 listopada 2021 r., wyłączone z obowiązku zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego w oparciu o wyjątek przewidziany w art. 31zb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). O ustanowieniu X programu emisji obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25-2021, z dnia 11 czerwca 2021 r.

Emitent informuje także, iż wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na 30 września 2021 r. wynosiła 1.333.901.387,61 PLN (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 61/100), w tym 0,00 PLN (słownie: zero złotych) zobowiązań przeterminowanych.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top