Investor relations

Raport nr 28-2021 Przedterminowy wykup obligacji serii PF

28-06-2021

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 28 czerwca 2021 r. Emitent, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii PF, dokonał przedterminowego całościowego wykupu 77.200 (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) sztuk obligacji serii PF (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00313), o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 77.200.000 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych), które zostały wyemitowane w dniu 28 grudnia 2016 r.

Wcześniej Emitent dokonał nabycia celem umorzenia:

  1. łącznie 36.500 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset) sztuk obligacji własnych serii PF, o łącznej wartości nominalnej 36.500.000 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset tysięcy złotych), o czym informował w raporcie nr 21/2021;
  2. łącznie 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk obligacji własnych serii PF, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), o czym informował w raporcie nr 47/2019.
    Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

    Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top