Investor relations

Raport nr 11-2021 Rejestracja w depozycie i wprowadzenie do obrotu w ASO obligacji serii PU2

25-03-2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2021, Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia 285.000 obligacji na okaziciela serii PU2 o łącznej wartości nominalnej 285.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych przez Emitenta, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW („ASO”), z dniem rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

W dniu 23 marca 2021 r. KDPW zawarł z Emitentem umowę o rejestrację Obligacji w systemie depozytowym pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania Obligacji w ASO.

W dniu 24 marca 2021 r. zarząd GPW określił dzień 25 marca 2021 r. jako dzień pierwszego dnia notowania Obligacji w ASO, pod warunkiem dokonania w tym dniu rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW i oznaczenia ich kodem PLGHLMC00529.

W dniu 25 marca 2021 r. Obligacje zostały zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obligacje zasymilowano z wyemitowanymi przez Emitenta obligacjami serii PU1 pod kodem ISIN PLGHLMC00529. Tym samym, w dniu 25 marca 2021 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w ASO oraz rozpoczęte zostało ich notowanie.

W świetle powyższego, w dniu 25 marca 2021 r. doszło do ostatecznego przydziału oraz emisji Obligacji w łącznej wartości nominalnej 285.000.000 PLN.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top